Tlf.: 44 77 62 01   |   E-mail: stokholtbuen@balk.dk   |   Find os på Facebook  

Faglige tilgange og metoder

Vi ser altid borgeren i relation til de ressourcer, personen viser os i dagligdagen. Når vi iværksætter udviklende indsatser sammen med og for borgeren, på baggrund af hendes eller hans ressourcer og ønsker, så opnår vi en anerkendende tilgang.

Den anerkendende tilgang er grundlæggende for den måde vi taler med, og arbejder pædagogisk med borgeren. Det er måden, hvorpå vi sikrer os, at borgeren kan udvikle sig i henhold til sin nærmeste udviklingszone, og sin egen motivation – og altså ikke til last for borgerens velvære og værdighed.

Den rehabiliterende tilgang

Udover at knytte sig tæt op ad vores kerneopgave, så har den rehabiliterende tilgang et fokus på, blandt andet, at aktivere fremfor servicere borgeren i et samarbejde mellem pædagogen og de pårørende.

Vores overordnede målsætninger med det rehabiliterende arbejde er at...

 • arbejde aktivt med borgerens funktionsnedsættelse ved at fokusere på borgerens ressourcer
 • støtte borgeren i at blive så selvhjulpen som muligt
 • inkludere borgeren i et fællesskab
 • skabe trygge rammer for den enkelte

Arbejdet mod øget selvbestemmelse og medbestemmelse

Når der arbejdes med indsatser til gavn for borgerens udvikling, sker det med formålet om at øge hendes eller hans evne til at træffe sine egne beslutninger. Hvad enten det handler om at vælge, hvilken mad man ønsker at spise, hvilket tøj man ønsker at have på, eller om man ønsker at deltage i sociale arrangementer, så hjælper et fokus på selvbestemmelse til at øge borgerens frihed. Det handler altså om at tilrettelægge den pædagogiske praksis, så borgeren altid har retten til selvbestemmelse ud fra borgerens egne præmisser.

Stokholtbuens kerneopgave og kerneydelser

Vores kerneopgave relaterer sig altid til den retning, kommunen viser os. Med det in mente arbejder vi ud fra følgende kerneydelser:

 • Støtte til personlig pleje og egenomsorg
 • Praktisk støtte i bolig
 • Støtte til at udøve selvbestemmelsesret
 • Støtte til vedligeholdelse og udvikling af færdigheder
 • Støtte til at være en del af samfundet

Neuropædagogikken som pædagogisk tilgang

Neuropædagogikken tilbyder en pædagogisk praksis med udgangspunkt i viden om hjernens opbygning og funktion, og om neuropsykologiske udviklingsprocesser, der viser sig igennem borgerens adfærd. Neuropædagogikken er ikke en egentlig ”metode”, men mere en forståelses- og referenceramme. Denne ramme skaber fokus på læring og udvikling ud fra et ressourceorienteret og udviklingsstøttende syn på borgernes udfordringer. Vi arbejder ud fra begreber såsom: 

relationelt nærvær, tryghed, tydelighed, motivation og meningsfuldhed.

Neuropædagogikken har et særligt fokus på relationen og omgivelsernes betydning for borgerens trivsel og livskvalitet. Derfor er de neuropædagogiske initiativer altid individuelle, og med afsæt i refleksioner, der tilgodeser borgernes forskellige udfordringer. På baggrund af en dybdegående viden om borgerens ressourcer, kompetencer og funktionsnedsættelse tilrettelægges forskellige rehabiliterende tiltag.

Terapeutiske tilbud på Stokholtbuen og Torvevej

Udover neuropædagogikken og de dertilhørende pædagogiske metoder har vi også muligheden for at benytte os af forskellige terapeutiske former i det pædagogiske arbejde: Ergoterapi og Marte Meo-metoden. Det er vigtigt at pointere, at borgeren ikke tilbydes terapi i sin reneste form, men i stedet tilbydes terapeutiske metoder som en understøttelse af det pædagogiske arbejde. Det betyder, at terapien tilbydes ud fra et pædagogisk behov, som igen understøtter borgerens udvikling og relationen mellem borger og medarbejder.

Ergoterapi

På Stokholtbuen arbejder vi med ergoterapi som en integreret del af løsningen af kerneopgaven omkring borgeren. Ergoterapi på Stokholtbuen er delt op i flere opgaver, som alle har til formål at fremme borgerens muligheder for deltagelse i meningsfulde aktiviteter. Både alene og sammen med andre.

For at få indblik i, hvordan borgeren på Stokholtbuen opfatter deres omverden gennem sanserne, har alle borgere fået, eller vil få, udarbejdet det, der hedder en ”Sensory Profile” og et sanseintegrationsspørgeskema. Disse redskaber bruges af ergoterapeuterne til at få et indblik i, hvordan borgeren opfatter sin omverden gennem sanserne, og kan derfor være en meget brugbar del af samarbejdet med borgeren.

Ergoterapeuterne på Stokholtbuen kan også assistere med viden om hjælpemidler. Her kan der være tale om for eksempel spiseredskaber, hjælpemidler i forbindelse med personlig hygiejne, kørestole og rollatorer.

Marte Meo

Marte Meo er en metode, som bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation. I Marte Meo-metoden tager man udgangspunkt i, hvad man som pædagog og omsorgsperson gør godt i relationen til borgeren.

Marte Meo-metoden er en meget konkret og løsningsorienteret metode. Via udvalgte videoklip får man vejledning om konkrete handlinger, som kan anskueliggøre og forbedre samspillet mellem borger og medarbejder, og herigennem støtte borgeren i sin udvikling.

Metoden er et redskab til at få øje på:

 • Hvad den enkelte borger har brug for støtte til.
 • Hvad du som medarbejder allerede gør, som er udviklingsstøttende for borgeren på Stokholtbuen
 • Hvad du som medarbejder har brug for at gøre mere af, eller gøre på en bestemt måde, for at støtte borgeren i sin videre udvikling.

Via Marte Meo metoden er det blandt andet muligt at støtte op om borgerens selvværd – herunder selvfølelse og selvtillid, sociale kompetencer, empati, koncentration, vitalitet, sprog og impulsstyring.

Pædagogisk håndbog

Hvis du er interesseret i, at læse mere om de principper, retningslinjer og lovkrav, der er relevante for Stokholtbuen, kan du altid læse Stokholtbuens samlede pædagogiske grundlag: Pædagogisk håndbog.

CVR​ & EAN.nr.

Helhedstilbuddet Stokholtbuen

CVR: ​58271713

EAN.nr.: 5798001590716

Find os

Stokholtbuen 13-23, 2730 Herlev

Tlf.: 44 77 62 01

E-mail: stokholtbuen@balk.dk

Følg os på Facebook