Tlf.: 44 77 62 01   |   E-mail: stokholtbuen@balk.dk   |   Find os på Facebook  

Medarbejderforhold

På Stokholtbuen er borgerens behov altid i centrum. Derfor tilpasses vores dagligdag, sammensætning af teams og vores arbejdsrutiner ud fra den enkelte borgers behov. Vi forsøger altid, at sætte dine kompetencer ind i en arbejdsmæssig kontekst, der gør at du oplever din arbejdsdag som meningsfuld. Her kan du læse lidt om, hvilke medarbejderforhold du arbejder under på Stokholtbuen og Torvevej.

Medbestemmelse og indflydelse

På Stokholtbuen har du muligheden for at blive en del af organisationen og gøre din indflydelse gældende. Vi har et velfungerende MED-udvalg herunder en arbejdsmiljøgruppe samt tillidsrepræsentant, som vi tilstræber at gøre til tilbuddets omdrejningspunkt. Derudover er der blandt andet mulighed for at udføre forskellige funktioner som:

Arbejdstidstilrettelægger​

Busansvarlig​

It-superbruger

Cafemedarbejder​

Mentor 

Energist

Medicinansvarlig​

Medlem af pårørenderåd

Stressvejleder​

MED- og arbejdsmiljørepræsentant​

MED-aftalen

I Ballerup Kommune bliver der arbejdet i en ”MED-Struktur”. Dette er en struktur, der sikrer den enkelte medarbejders medindflydelse på kommunale anliggender, der angår dem. MED-aftalen indebærer tre niveauer – Hoved-MED, Center-MED og Lokal-MED. Som medarbejder på Stokholtbuen (og Torvevej) hører du under Lokal-MED. Her får du muligheden for at få indflydelse på dit arbejdsmiljø på en måde, så du og dine kolleger bedst muligt kan udføre kerneopgaven: At tage vare på borgere og beboere tilknyttet Stokholtbuen.

Der er desuden en arbejdsmiljøgruppe og en fast tillidsrepræsentant på Stokholtbuen, til at tage vare på medarbejdernes interesser.

Mentor

Det er essentielt for alle på Stokholtbuen, at nye medarbejdere kommer smertefrit og trygt ind i sin nye hverdag. Derfor har vil oprettet en "mentorfunktion". En mentor er en erfaren og uddannet medarbejder der har erfaring med Stokholtbuens målgruppe, som kender organisationen og som og vil formidle Stokholtbuen i ord og handling. Mentoren skal være i stand til at dele sine erfaringer, viden og kompetencer med en nyansat medarbejder samt sikre at den nyansatte føler sig taget godt imod. Mentoren arbejde på en sådan måde, at den nyansatte føler sig værdsat netop som ny medarbejder og den nyansatte hurtigt kan blive et aktiv for Stokholtbuen. Ved at få en mentor, kan den nyansatte få støtte og vejledning til de spørgsmål der dukker op, både i forhold til det pædagogiske arbejde og Stokholtbuen som organisation. Formålet er også at sikre den nyansatte et systematisk og helhedsorienteret introforløb, de første 3 måneders ansættelse. Mentorfunktionen udfyldes af en række dedikerede og erfarne pædagoger på Stokholtbuen og det er deres job, at hjælpe dig til en god start hos os!

​​​

Arbejdsmiljørepræsentant

Der er valgt 7 arbejdsmiljørepræsentanter på Stokholtbuen. Disse udgør, sammen med den daglige arbejdsmiljøleder, arbejdsmiljøgruppen. Arbejdsmiljøgruppen udarbejder blandt andet Stokholtbuens arbejdspladsvurdering (APV) og tager sig af akutte problemer indenfor det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Tillidsrepræsentant.

Ved behov for spørgsmål eller andet, kan medlemmer af SL kontakte deres tillidsmand (Socialpædagogernes Landsforbund). Han kan kontaktes løbende eller træffes hver tirsdag og onsdag, som er afsat til tillidsrepræsentantarbejde.​

​​Kompetenceudvikling

Handicap- og psykiatriområdet ændrer sig ofte i nye retninger. Man finder nye måder, at anskue og arbejde med mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser på.
Derfor har vi et stort fokus på kompetenceudvikling og man vil løbende blive tilbudt muligheden for videreuddannelse indenfor den pædagogiske praksis vi arbejder med på Stokholtbuen.​​​

Vi har i organisationen igangsat et omfattende kompetenceløft, der betyder at alle fastansatte medarbejdere, forventes at gennemføre diplommodulet ”Neuropsykologi og neuropædagogik”. Formålet med kompetenceløftet er at forbedre vores evner til at sætte borgeren i centrum. På den måde kan vi kvalificere kommunikationen, udvikle borgerens mestringsevne, bevare livsdueligheden samt have fokus på den enkeltes livskvalitet med læring og udviklingsprocesser som et centralt omdrejningspunkt. Derfor lægges der vægt på, at det neuropsykologiske og neuropædagogiske kompetenceudviklingsforløb er koblet til den daglige praksis.


På Stokholtbuen, vil man som ny medarbejder, skulle deltage i medicinkursus og grundlæggende autisme indefor det 1. års ansættelse. Derudover arbejder vi løbende med at kompetenceudvikle samarbejdsmæssige kompetencer til, i teamene at opnå bedst kvalificerede samarbejder. Det gør vi via internater / eksternater.

Vi tilbyder ligeledes specifik kompetenceudvikling i de 4 forskellige specialeretninger, for eksempel sanseintegration, TEACCH, håndtering af aldersbetingede problematikker osv.

I 2015 har vi fået lavet en ”SK-Måling”, der handler om social kapital på Stokholtbuen. En SK-måling er baseret på vores kerneopgave og kerneydelser, som du kan læse om her

Ambulancetjeneste

Det pædagogiske personale er omfattet af en ”ambulanceplan”. I den enhed, hvor man er tilknyttet, står således en ambulancemappe. Denne indeholder en personlig seddel, hvorpå man skriver 2 kollegaer og 2 pårørende navne. Disse er ”kontaktpersoner” og skal/kan kontaktes i forbindelse med, at man skulle blive udsat for en voldsom begivenhed på arbejdspladsen. De yder den første ”krisehjælp”. Arbejdsmiljøgruppen holder løbende mapperne ajour.​

Arbejdstidsplaner

Arbejdstidsplanerne for det pædagogiske personale udarbejdes af arbejdstidstilrettelæggeren i samarbejde med den øvrige personalegruppe. Der arbejdes efter en fast rulleplan/skema, så man kender sine arbejdstider og beskyttede fridøgn mindst 4 uger i forvejen.​

​​

Beklædning og fremtoning

Alle ansatte på Stokholtbuen skal altid være klædt praktisk i forhold til den arbejdsfunktion, som man er ansat til at udføre. For det pædagogiske personale opfordres der til, at man ikke er iklædt dyrt tøj, da dette ikke erstattes af Stokholtbuen eller af beboerne. Alle ansatte på Stokholtbuen skal være iklædt tøj som ikke er udfordrende, men som passer til den opgave man skal udføre.

Mærkedage

Mærkedage er både glædelige og triste begivenheder. Ved eget, børns eller søskendes, forældre/svigerforældres bryllup/ sølvbryllup/ diamantbryllup gives 1 dags tjenestefri med løn. Ved dødsfald blandt dine nærmeste kan du ligeledes holde 1 tjenestefri fridag med løn og endvidere gives der tjenestefri med løn på begravelsesdagen. Ovennævnte gælder, hvis du er månedslønnet. For øvrige ansatte kan der tages ferie/ afspadsering. Hvis du har behov for flere fridage, aftales dette med den daglige leder. Du kan evt. tage ferie/afspadsering m.m. Ved 25 eller 40 års jubilæum gives tillige 1 dags tjenestefri med løn.

CVR​ & EAN.nr.

Helhedstilbuddet Stokholtbuen

CVR: ​58271713

EAN.nr.: 5798001590716

Find os

Stokholtbuen 13-23, 2730 Herlev

Tlf.: 44 77 62 01

E-mail: stokholtbuen@balk.dk

Følg os på Facebook