Tlf.: 44 77 62 01   |   E-mail: stokholtbuen@balk.dk   |   Find os på Facebook  

Pædagogik på Stokholtbuen og Torvevej

På Stokholtbuen arbejder vi med mennesker, der har en varige psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser og autismespektrumforstyrrelser. I alle facetter af vores pædagogik, fokuserer vi på den enkeltes livskvalitet. Det gør vi med et fokus på at kompensere for borgerens handicap gennem sanseintegration og med et neuropædagogisk og -psykologisk udgangspunkt. Vi arbejder blandt med et udviklingsperspektiv, der handler om, at gøre borgerne mere selvstændige, ud fra den enkeltes udgangspunkt.

Stokholtbuens kerneopgave og kerneydelser

Vores kerneopgave relaterer sig altid til den retning, kommunen viser os. Med det in mente arbejder vi ud fra følgende kerneydelser:

  • Støtte til personlig pleje og egenomsorg
  • Praktisk støtte i bolig
  • Støtte til at udøve selvbestemmelsesret
  • Støtte til vedligeholdelse og udvikling af færdigheder
  • Støtte til at være en del af samfundet

Stokholtbuens pædagogik og metoder


Neuropædagogik og psykologi. en metode hvor der arbejdes med udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer, hvilket betyder at viden om de fysiske, psykiske og sociale læreprocesser er et centralt omdrejningspunkt.

Med borgeren i centrum har neuropædagogikken fokus på dels at kvalificere kommunikationen, dels at udvikle mestringsevnen, dels at bevare livsduelighed og dels af have fokus på den enkeltes livskvalitet med lærings- og udviklingsprocesser som et centralt omdrejningspunkt. Derfor lægges der vægt på, at det neuropædagogiske fokus i høj grad er repræsenteret i den daglige praksis.

Marte Meo. En metode, som giver os muligheden for at arbejde anerkendende og konstruktivt med relationen mellem borger og personale. Metoden indebærer videooptagelse og udviklingssamtaler omkring videooptagelsen mellem en certificeret Marte Meo terapeut og den faglige medarbejder. På Stokholtbuen har vi to certificerede Marte Meo terapeuter.

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped children). en struktureret, visualiseret specialpædagogisk indsats til mennesker med autisme, med basis i forståelse af handicappet autisme, og bygget op om begreber som: individualiseret tilgang, udgangspunkt i ressourcer, interesser og behov, struktur i tid og rum, udvikling af kommunikationsfærdigheder og udvikling af selvstændighed.

Low Arousal. en metode til at yde støtte og omsorg på en ikke-konfronterende måde. Det betyder helt grundlæggende, at vi i arbejdet med borgeren fokuserer på at hjælpe ham eller hende med at holde sit spændingsniveau i balance. Det giver en god, oplevelsesrig og tryg hverdag for borgeren

Medarbejderens adfærd vil altid afspejle to forhold:

Ensartethed betyder, at vi skal opbygge en daglig detaljeret struktur fx dagsprogram, som synliggør for alle hvilke situationer/aktiviteter, der kommer førend noget andet og dermed sikrer en ensartet tilgang til beboeren. På den måde bygger vi beboerens dag op, ud fra at imødekomme behovet for forudsigelighed og individualitet i de daglige aktiviteter.

Samarbejdet medarbejdere imellem skal basere sig på tillid til, at alle overholder de indgåede aftaler for hvordan den daglige struktur for hver enkelt beboer ser ud. Vi skal som medarbejdere hele tiden fokusere på, hvad der er godt for den enkelte beboer og lægge egne antagelser om, hvordan det gode liv skal leves på hylden i arbejdet med beboerne.

Faglig dokumentation og arbejdet med pædagogiske mål for borgeren

For at understøtte den enkelte beboers udvikling arbejdes der indgående med faglig dokumentation af sundhedsfaglige og pædagogiske forhold. Arbejdet udføres henholdsvis af vores sygeplejerske og af det pædagogiske personale. I øjeblikket arbejder vi i særligt høj grad med det pædagogiske målarbejde, der skal tilgodese en mere fleksibel og specifik ramme for den enkelte beboers udvikling.

Skærmede tilbud til beboere på Stokholtbuen

For nogle borgere på Stokholtbuen er der behov for skærmede tilbud. Det er en specialiseret indsats, hvor den enkelte borger modtager "1 til 1-støtte" i alle vågne timer. 

Der kan være mange årsager til, at et skærmet tilbud er et godt sted at starte for borgerens udvikling. Vigtigt er det dog at pointere, at der altid arbejdes mod et mindre indgribende tilbud. 

Pædagogisk håndbog

Hvis du er interesseret i, at læse mere om de principper, retningslinjer og lovkrav, der er relevante for Stokholtbuen kan du altid læse Stokholtbuens samlede pædagogiske grundlag: Pædagogisk håndbog.

CVR​ & EAN.nr.

Helhedstilbuddet Stokholtbuen

CVR: ​58271713

EAN.nr.: 5798001590716

Find os

Stokholtbuen 13-23, 2730 Herlev

Tlf.: 44 77 62 01

E-mail: stokholtbuen@balk.dk

Følg os på Facebook